تبلیغات
<html>
<head>
 
 <!-- start logo cod off http://sahandchat.cvix.ir/contact/ --><p align="center"><p align="center"><a href="http://sahandchat.cvix.ir/contact/" target="_blank"><img border="0" src="http://s3.picofile.com/file/8201426534/sahand1.gif"  alt="تبلیغات در سهند چت"></a></p><!--finish logo cod off http://sahandchat.cvix.ir/contact/ -->
 
  <!-- start logo cod off http://s-lessonsteach.mihanblog.com/ --><p align="center"><p align="center"><a href="http://s-lessonsteach.mihanblog.com/" target="_blank"><img border="0" src="http://s3.picofile.com/file/8200282084/sakoyeelm.gif"  alt="سکوی علم"></a></p><!--finish logo cod off http://s-lessonsteach.mihanblog.com/ -->
 
    <title>سهند چـت</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta name="description" content="سهند چـت" />
    <meta name="keywords" content="چت,چتروم,اتاق گفتگو,sahandchat,سهند,چـت" />
    <meta name="robots" content="index, nofollow" />
    <meta name="generator" content="t98chats" />
    <meta name="copyright" content="copyright by t98 soft" />
    <meta http-equiv="cache-control" content="no-store" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="pcadmin/css/loading.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style20151.css">
<script src="jquery-1.10.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="client_ajax.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/out.js"></script>
</head>
<body>
<div style="position:fixed;left:0px;top:0px;width:100%;height:100%;background:#fff;text-align:center;z-index:9999999;-moz-transition:0s;-webkit-transition:0s;-o-transition:0s;transition:0s;display:none;" id="ldldld">
    <div style="position:fixed;top:40%;" class="loading">در حال بارگذاری</div>
 </div>
<script src="/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="/jquery-ui.js"></script>
<div class="top"></div>
<br><br>
<center>
<div class="main"><div class="main2">
    <div class="btn1" onclick="window.location='/';">صفحه اصلی</div><br>
    <div class="btn2" onclick="window.location='/contact/';">تماس با مدیر</div><br>
  <div class="btn2" onclick="window.location='http://s-lessonsteach.mihanblog.com';">سکوی علم</div><br>
 <div class="btn2" onclick="window.location='/contact/';">تبلیغات متنی</div><br>
  <div class="btn2" onclick="window.location='/contact/';">تبلیغات متنی</div><br>
    <div class="btn2" onclick="window.location='/contact/';">تبلیغات متنی</div><br>
    <div class="btn3" onclick="window.location='#';">ثبت نام</div>
</div></div>
<div class="main3">
    <br><br>
    <table>
        <tr>
            <td>ثبت نام<br><form action="signup.php" method="post">
                <input type="text" name="name" placeholder="نام کاربری"><br>
                <input type="password" name="password" placeholder="گذرواژه"><br>
                <input type="email" name="email" placeholder="پست الکترونیک"><br>
                <input type="submit" id="submit" value="ثبت نام">
        </form></td>
            <td>ورود به چت <br>
                <input type="text" id="name" name="name" placeholder="اسم قشنگتو بنویس" onkeypress="return showpass(event)"><br>
                    <div id="psps" style="display:none;"><input type="password" id="pass" name="pass" placeholder="پسوردت چیه؟" onkeypress="return sendsmg(event)"><br></div>
                    <input type="button" id="submit" value="ورود به چت" onclick="/chat/"><br><br><br>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div class="main4">
<span>♦  لطفا در استفاده از چت روم ادب و فرهنگ را رعایت کنید</span><br>
<span>♦  ورود با اسامی رکیک ممنوع می باشد و در صورت مشاهده از چت روم اخراج می شوید</span><br>
<span>♦  هر گونه دعوت به چت روم های دیگر یا گذاشتن لینک سایت و وبلاگ ممنوع می باشد</span><br>
  <span>♦  تبلیغ هرگونه وبلاگ یا چت روم باعث میشود شما اخرج شوید و صاحب جرم باشید</span><br>
<span>♦  ارسال بی رویه و پی در پی یک شکلک یا شکلک های متفاوت و تکرار متون ممنوع می باشد</span><br>
<span>♦  ایجاد مباحث غیر اخلاقی یا هر گونه بی احترامی به ادیان ، اقشار و حاضرین در روم ممنوع می باشد</span>
<br>    </div><br><br><br>
</center>


<script>
function showpass(e){
    if (e.keycode== 13) {
        var k=document.getelementbyid('name').value;
        if (k!="") {
            document.getelementbyid('psps').style.display="block";
            document.getelementbyid('pass').focus();
        };
    };
}
function register(){
    document.getelementbyid('signin').style.display="none";
    $("#register").fadein('slow');
}
function signin(){
    document.getelementbyid('register').style.display="none";
    $("#signin").fadein('slow');
}
</script>   
</body>
</html>